Our Team


Simon G. Hecks

(905) 829-1105, ext. 222

Email Simon


Goretti Pastor

(905) 829-1105, ext. 223

Email Goretti


Jackie Walton

(905) 829-1105, ext. 221

Email Jackie


Judy Godin

(905) 829-1105

Email Judy


James Hargan

(905) 829-1105

Email James